Organization

Directors

Kazumi Iwase
Yoko Ono
Rina Kijima
Junichi Shirakura
Mike Sekine
Keitaro Morita
Fri McWilliams
Yuki Matsuoka
Maki Jagawa
Yusuke Sasaki

Auditors

Naoki Sato
Seiichiro Nakamura